Timran

Articles

የሽግግር ፍትሕ ምንነት

የሽግግር ፍትሕ ማኅበረሰቦች ለመጠነ ሰፊ እና ስር የሰደዱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የሚሰጡትን ምላሽ የሚመለከት ጉዳይ

Read More »

አዎንታዊ ሰላም

ኖርዌጂያዊው ግንባር ቀደም የሰላም ጉዳይ ተመራማሪ ጆሃን ጋልቱንግ ሰላም ሁለት ዓይነት ገጽታ እንዳለው ይገልጻል። የመጀመሪያውን

Read More »